Vortex Powerfan V-Series, 16″, 4515 CFM (240V only)

$2,402.99

SKU: VTX16XL Category:
Vortex Powerfan V-Series, 16″, 4515 CFM (240V only)